Trách nhiệm của người thanh toán tiền nước

Đối với chủ nhà
Được qui định tại điều 4 khoản 1 Hợp đồng dịch vụ cấp nước giữa Công ty và Khách hàng như sau: Thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền sử dụng nước trong kỳ theo hóa đơn cho nhân viên thu tiền đưa đến. Trong trường hợp chưa thanh toán được ngay, khách hàng phải đến nộp tiền tại địa chỉ trên giấy báo tiền nước trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận giấy báo. Nếu quá thời hạn ghi trên giấy báo mà khách hàng vẫn chưa thanh toán tiền sử dụng nước thì bên B sẽ trích trừ từ tiền ký quỹ (đối với trường hợp có ký quỹ) hoặc xem xét tạm ngưng cấp nước cho bên A, nếu khách hàng muốn tiếp tục sử dụng thì phải nộp lại số tiền ký quỹ đã trích.
 
Đối với người thuê nhà
Được áp dụng theo điều 7 Hợp đồng dịch vụ cấp nước như sau : Trường hợp khách hàng chuyển giao quyền sở hữu bất động sản cho đối tượng khác như chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, cho, tặng… thì phải chuyển giao cả quyền sử dụng hệ thống cấp nước (đường ống + đồng hồ đo nước). Khách hàng sử dụng tiếp theo phải bổ sung hồ sơ liên quan để ký lại hợp đồng  dịch vụ cấp nước. Trong thời gian khách hàng sử dụng nước tiếp theo chưa ký lại hợp đồng vẫn phải thực hiện đúng theo các nội dung hợp đồng dịch vụ cấp nước hiện hành