Kết quả xét nghiệm chất lượng nước CNCN Bắc Bình tháng 12/2019