Phòng thí nghiệm: Phòng Quản lý Chất lượng

Tải file quyết định công nhận Phòng thí nghiệm tại đây