Tin tức & Sự kiện

Thông báo tạm ngưng nước để đấu kết
Thông báo tạm ngưng nước để đấu kết

Thực hiện công tác thay đồng hồ DN 150. Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận trân trọng thông báo  ngưng cung cấp ...

thông báo tạm ngưng nước để sửa chữa
thông báo tạm ngưng nước để sửa chữa

Thực hiện công tác đấu kết, bảo dưỡng các tuyến ống định kỳ theo Kế hoạch, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận trân trọng thông ...

thông báo tạm ngưng nước để đấu kết
thông báo tạm ngưng nước để đấu kết

Thực hiện công tác đấu kết, bảo dưỡng các tuyến ống định kỳ theo Kế hoạch, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận trân trọng thông báo lịch ...

thông báo tạm ngưng nước để đấu kết
thông báo tạm ngưng nước để đấu kết

Thực hiện công tác đấu kết, bảo dưỡng các tuyến ống định kỳ theo Kế hoạch, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận trân trọng thông báo lịch ...

Thông báo tạm ngưng cấp nước
Thông báo tạm ngưng cấp nước

Thực hiện công tác đấu kết, bảo dưỡng các tuyến ống định kỳ theo Kế hoạch, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận trân trọng thông báo lịch ...

Trang   1  234  next cuối