Kết quả xét nghiệm chất lượng nước CNCN Bắc Bình tháng 10/2019