Kết quả xét nghiệm chất lượng nước CNCN Bắc Bình tháng 8/2019