Kết quả xét nghiệm chất lượng nước CNCN LaGi tháng 7/2019