Kết quả xét nghiệm chất lượng nước CNCN LaGi tháng 8/2019