Kết quả xét nghiệm chất lượng nước CNCN Phan Thiết tháng 7/2019