Kết quả xét nghiệm chất lượng nước CNCN Phan Thiết tháng 8/2019