Kết quả xét nghiệm chất lượng nước CNCN Phan Thiết tháng 9/2019