Kết quả xét nghiệm chất lượng nước Trạm bơm Hòa Thắng tháng 8/2019