Kết quả xét nghiệm chất lượng nước Trạm bơm Hòa Thắng tháng 9/2019