Kết quả xét nghiệm chất lượng nước Trạm bơm Hòa Thắng tháng 7/2019