Chính sách miễn tiền nước đến các hộ nghèo và cận nghèo