Đoàn Cơ sở Công ty tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017-2019

Thực hiện kế hoạch của Đoàn khối về việc tổ chức đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2019 và được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng. Đoàn cơ sở Công ty tiến hành tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2017 – 2019 đại hội đã bầu ra một BCH mới có đủ uy tín, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra.