Thông báo kế hoạch cung cấp nước tại một số khu vực trên địa bàn Thị xã LaGi